skip to Main Content
info@hierontakoulut.fi | Asiakkaankatu 3 B, 00930 Helsinki

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee itsenäisesnä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ja ohjaa asiakkaitaan terveellisiin elämäntapoihin kannustamalla heitä aktiivisuuteen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut voi hakea koulutettu hieroja -ammattinimikkeen käyttöoikeutta sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisesti. Ammatin harjoittamiseen liittyvät säädökset on otettu huomioon hieronnan ammattitutkinnon pakolliset ja valinnaisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksissa ja arvioinnissa. Jotta tutkinnon suorittanut voi toimia sosiaali- ja terveysalalla ammattihenkilönä tulee koulutuksessa saavuttaa riittävä pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet. Tätä voidaan edistää toimimalla koulutuksen aikana aidoissa asiakas- ja potilastilanteissa.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut hieroja osaa hieroa eri-ikäisiä, terveitä ja eri kansansairauksia sairastavia ihmisiä suunnitelmallisesti ja turvallisesti. Tarvittaessa hieroja osaa käyttää oman työnsä tukena moniammatillista asiantuntijaverkostoa.

Hieroja työskentelee useimmiten yrittäjänä omissa työtiloissaan tai asiakkaan työpaikalla/kotona. Hierojia työskentelee myös erilaisissa hoitolaitoksissa, kylpylöissä ja liikuntakeskuksissa. Hän toimii myös työnsä asiantuntijana erilaisissa terveys- ja liikunta-alan ryhmissä.

Ammatissa tarvitaan hierontaosaamisen lisäksi kätevyyttä ja tuntoaistien herkkyyttä sekä hyvää fyysistä kuntoa ja asiakaspalvelutaitoja. Itsenäinen työ edellyttää vastuullisuutta ja päätöksentekoa. Hierojan työ vaatii palveluammattiin soveltuvaa kommunikaatiokykyä ja vuorovaikutustaitoja, sekä asennetta, että jatkuvaa itsensä kehittämistä.

Hieroja käsittelee asiakkaan pehmytkudokset erilaisin käden ottein, säädellen hieronnan voimaa ja nopeutta niin, että hieronta on anatomisesti ja fysiologisesti perusteltua ja tehokasta. Hän hallitsee perushieronnan ja pystyy soveltamaan sitä eri-ikäisten ihmisten ja eri kehonosien hieronnassa. Hän tekee hoitosuunnitelman sekä ohjaa ja neuvoo asiakasta/potilasta terveyden ja toiminnallisuuden edistämisessä.

Hieroja selvittää asiakkaan terveydentilan kyselemällä saadakseen tietoon mahdolliset hieronnan suorittamiseen vaikuttavat tekijät. Hieroja selvittää asiakkaan/potilaan oireet ja tutkii kudosten ja nivelten liikkuvuutta. Hieroessaan asiakasta/potilasta hieroja koko ajan tarkkailee lihasten jännitystilaa ja pyrkii selvittämään oireiden syyn. Hän ottaa perustellusti huomioon asiakkaan/potilaan tarpeet ja terveydentilasta johtuvat rajoitukset sekä tunnistaa asiakkaan/potilaan reaktiot ja hieronnan vaikutukset ja tarvittaessa muuttaa toimintaansa hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Tarvittaessa käytetään pintalämpö- tai kylmähoitoja. Lisäksi hieroja auttaa ja kannustaa asiakasta/potilasta valitsemaan itselleen sopivia keinoja ja menetelmiä terveyden omatoimiseen edistämiseen ja itsehoitoon.

Ammatissa on hallittava eri hierontamuodot ja niiden sovellukset. Koulutetun hierojan on perehdyttävä sekä alan teoriaan että käytännön taitoihin. Ammattiosaamisen teoria koostuu hieronnan teorian lisäksi mm. anatomiasta, fysiologiasta, patofysiologiasta, liikehoidoista, fysikaalisista hoidoista, ergonomiasta, hoitotyön etiikasta, ensiavusta ja viestintä- sekä vuorovaikutustaidoista.

Työ vaatii hyviä ihmissuhdetaitoja, empaattisuutta, ystävällisyyttä, erilaisten ihmisten kunnioittamista, luotettavuutta ja hyvää kuuntelutaitoa. Työssä ollaan tekemisissä erilaisten ja eri-ikäisten, terveiden ja sairaiden ihmisten kanssa. Koulutetun hierojan on pystyttävä tekemään ratkaisut hoidosta itsenäisesti. Hierojan on osattava päättää, milloin asiakas/potilas on lähetettävä jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen luo. Hierojan on kyettävä moniammatilliseen yhteistyöhön rakentamalla ympärilleen asiantuntijaverkostoa.

Back To Top